مستربچ آنتی اکسیدانت

مستربچ انتی اکسیدانت

محصولات

مستربج انتی اکسیدانتAO1101

زنجیره های پلیمری همواره در جریان تولید محصول و همچنین در برابر عوامل میحطی که در آن قرار میگرد دچار تنش می شود و این زنجیره ها شکسته شده و مقاومت خود را به مرور زمان از دست می دهد.با مصرف مستربچ آنتی اکسیدانت ، مقاومت پلیمر در برابر حرارت افزایش پیدا کرده و در صوورتی که رادیکال آزادی در زنجیره های پلیمری باشد توسط آنتی اکسیدانت به دام می افتد و فرایند تخریب ادامه پیدا نمی کند.

 

مطالب مرتبط

مستربچ مشکی نوار تیپ
مستربچ مشکی نوارتیپ
مستربچ آنتی استاتیک
مستربچ آنتی استاتیک
-white-masterbatch
مستربچ سفید