سازگار کننده

۲۰۱۶-BMW-M4-GTS-Hot-Lap—2016-Best-Driver-s-Car-Contender
1 (15)
قبلی
بعدی

عامل جفت کننده یا همان سازگارکننده به منظور ایجاد چسبندگی و پراکندگی بهتر الیاف و فیلر در ماتریس پلیمر استفاده می شوند.

سازگارکننده های مالئیکه دارای یک سر قطبی و یک سر ناقطبی هستند که توانایی ایجاد اتصال بین مواد پلیمری ناقطبی مثل پلی الفین ها و پلیمر های قطبی از جمله پلی کربنات و پلی امید و پلی اتیلن ترفتالات(PET) و مواد پر کننده همچون کربنات و دی اکسید تیتانیوم و چوب و … را دارند.

سازگارکننده ها

مالئیکه pp
سازگار کننده PP مالئیکه
مستربچ pe
سازگار کننده PE مالئیکه
مستربچ abc
سازگار کننده ABC مالئیکه